υπέρ

Ανάκτηση Θείου

  • Ανάκτηση Θείου

    Οι σειριακές μας καταλύτες ανάκτησης θείου μπορούν να ικανοποιήσουν όλες τις σχετικές εφαρμογές σας.Ολόκληρη η ομάδα καταλυτών συμπεριλαμβανομένων καταλυτών ρήτρας με βάση κανονική αλουμίνα, προηγμένος καταλύτης ρήτρας βάσης αλουμίνας, καταλύτης ρήτρας με βάση το τιτάνιο, καταλύτης ρήτρας πολλαπλών λειτουργιών, καταλύτης ρήτρας σάρωσης οξυγόνου.